ویلادربستی شیک نزدیک رامسر

ویلادربستی شیک نزدیک رامسر

رامسر 1,000,000 تومان 0
 • 190m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 250m2 زمین
استخرروبازآب گرم جکوزی جنگلی

استخرروبازآب گرم جکوزی جنگلی

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 60m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 200m2 زمین
اجاره ویلا دربستی نوساز رامسر

اجاره ویلا دربستی نوساز رامسر

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 250m2 زمین
ویلا دربستی ساحلی شهرکی رامسر

ویلا دربستی ساحلی شهرکی رامسر

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 190m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 400m2 زمین
اجاره ویلا با چشم انداز دریا

اجاره ویلا با چشم انداز دریا

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 500m2 زمین
ویلا جنگلی با چشم انداز دریا

ویلا جنگلی با چشم انداز دریا

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 400m2 زمین
ویلابا استخر روباز جنگلی رامسر

ویلابا استخر روباز جنگلی رامسر

رامسر 2,000,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 650m2 زمین
ویلااستخردار جنگلی در رامسر

ویلااستخردار جنگلی در رامسر

رامسر 2,600,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 700m2 زمین
اجاره ویلا استخردار منطقه یک

اجاره ویلا استخردار منطقه یک

رامسر 2,900,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 750m2 زمین
ویلا کلبه چوبی ساحل اختصاصی

ویلا کلبه چوبی ساحل اختصاصی

رامسر 1,400,000 تومان 0
 • 65m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1000m2 زمین
اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 1,800,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 700m2 زمین
استخر جکوزی بیلیارد سوپرلوکس

استخر جکوزی بیلیارد سوپرلوکس

رامسر 4,000,000 تومان 0
 • 650m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 1100m2 زمین
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 700,000 تومان 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 200m2 زمین
ویلا دربستی نزدیک ساحل رامسر

ویلا دربستی نزدیک ساحل رامسر

رامسر 1,350,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 600m2 زمین
ویلابااستخرسرپوشیده دوبل نوساز

ویلابااستخرسرپوشیده دوبل نوساز

رامسر 3,000,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 450m2 زمین
اجاره ویلا استخردار نزدیک رامس

اجاره ویلا استخردار نزدیک رامس

رامسر 1,900,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 250m2 زمین
اجاره ویلا استخردار در رامسر

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 300m2 زمین
ویلا استخردار نزدیک ساحل رامسر

ویلا استخردار نزدیک ساحل رامسر

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 450m2 زمین
ویلادربستی در 400دستگاه

ویلادربستی در 400دستگاه

رامسر 850,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 350m2 زمین
ویلاباغی با ساحل اختصاصی

ویلاباغی با ساحل اختصاصی

رامسر 1,600,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4500m2 زمین
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 1,200,000 تومان 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 300m2 زمین
اجاره ویلابا استخرسرپوشیده

اجاره ویلابا استخرسرپوشیده

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 350m2 زمین
شهرک ساحلی نوساز شیک

شهرک ساحلی نوساز شیک

رامسر 1,300,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 700m2 زمین
اجاره ویلا با دو استخر لوکس

اجاره ویلا با دو استخر لوکس

محمودآباد 3,000,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 600m2 زمین
اجاره ویلا سوپر لوکس در شمال

اجاره ویلا سوپر لوکس در شمال

محمودآباد 4,200,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 1000m2 زمین
ویلا با استخر سرپوشیده دوبل

ویلا با استخر سرپوشیده دوبل

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 600m2 زمین
اجاراه ویلا استخردار سوپرلوکس

اجاراه ویلا استخردار سوپرلوکس

رامسر 6,000,000 تومان 0
 • 350m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 1000m2 زمین
ویلا با استخرجکوزی بیلیارد

ویلا با استخرجکوزی بیلیارد

سلمان شهر 3,300,000 تومان 0
 • 400m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 750m2 زمین
اجاره پنت هاوس با میزبیلیارد

اجاره پنت هاوس با میزبیلیارد

رامسر 2,500,000 تومان 0
 • 300m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
 • 500m2 زمین
اجاره آپارتمان نوساز شیک

اجاره آپارتمان نوساز شیک

رامسر 1,500,000 تومان 0
 • 120m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
 • 350m2 زمین
ویلادربستی شیک نزدیک رامسر

ویلادربستی شیک نزدیک رامسر

رامسر 1,000,000 0
 • 190m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 250m2 زمین
استخرروبازآب گرم جکوزی جنگلی

استخرروبازآب گرم جکوزی جنگلی

رامسر 2,000,000 0
 • 60m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 200m2 زمین
اجاره ویلا دربستی نوساز رامسر

اجاره ویلا دربستی نوساز رامسر

رامسر 1,200,000 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 250m2 زمین
ویلا دربستی ساحلی شهرکی رامسر

ویلا دربستی ساحلی شهرکی رامسر

رامسر 2,000,000 0
 • 190m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 400m2 زمین
اجاره ویلا با چشم انداز دریا

اجاره ویلا با چشم انداز دریا

رامسر 1,300,000 0
 • 100m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 500m2 زمین
ویلا جنگلی با چشم انداز دریا

ویلا جنگلی با چشم انداز دریا

رامسر 1,800,000 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 400m2 زمین
ویلابا استخر روباز جنگلی رامسر

ویلابا استخر روباز جنگلی رامسر

رامسر 2,000,000 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 650m2 زمین
ویلااستخردار جنگلی در رامسر

ویلااستخردار جنگلی در رامسر

رامسر 2,600,000 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 700m2 زمین
اجاره ویلا استخردار منطقه یک

اجاره ویلا استخردار منطقه یک

رامسر 2,900,000 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 750m2 زمین
ویلا کلبه چوبی ساحل اختصاصی

ویلا کلبه چوبی ساحل اختصاصی

رامسر 1,400,000 0
 • 65m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1000m2 زمین
اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

اجاره ویلا لب ساحل در رامسر

رامسر 1,800,000 0
 • 150m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 700m2 زمین
استخر جکوزی بیلیارد سوپرلوکس

استخر جکوزی بیلیارد سوپرلوکس

رامسر 4,000,000 0
 • 650m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 1100m2 زمین
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 700,000 0
 • 100m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 200m2 زمین
ویلا دربستی نزدیک ساحل رامسر

ویلا دربستی نزدیک ساحل رامسر

رامسر 1,350,000 0
 • 200m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 600m2 زمین
ویلابااستخرسرپوشیده دوبل نوساز

ویلابااستخرسرپوشیده دوبل نوساز

رامسر 3,000,000 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 450m2 زمین
اجاره ویلا استخردار نزدیک رامس

اجاره ویلا استخردار نزدیک رامس

رامسر 1,900,000 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 250m2 زمین
اجاره ویلا استخردار در رامسر

اجاره ویلا استخردار در رامسر

رامسر 2,500,000 0
 • 200m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 300m2 زمین
ویلا استخردار نزدیک ساحل رامسر

ویلا استخردار نزدیک ساحل رامسر

رامسر 2,500,000 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 450m2 زمین
ویلادربستی در 400دستگاه

ویلادربستی در 400دستگاه

رامسر 850,000 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 350m2 زمین
ویلاباغی با ساحل اختصاصی

ویلاباغی با ساحل اختصاصی

رامسر 1,600,000 0
 • 250m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4500m2 زمین
اجاره ویلا دربستی در رامسر

اجاره ویلا دربستی در رامسر

رامسر 1,200,000 0
 • 150m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 300m2 زمین
اجاره ویلابا استخرسرپوشیده

اجاره ویلابا استخرسرپوشیده

رامسر 1,500,000 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 350m2 زمین
شهرک ساحلی نوساز شیک

شهرک ساحلی نوساز شیک

رامسر 1,300,000 0
 • 120m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 700m2 زمین
اجاره ویلا با دو استخر لوکس

اجاره ویلا با دو استخر لوکس

محمودآباد 3,000,000 0
 • 250m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 600m2 زمین
اجاره ویلا سوپر لوکس در شمال

اجاره ویلا سوپر لوکس در شمال

محمودآباد 4,200,000 0
 • 350m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 1000m2 زمین
ویلا با استخر سرپوشیده دوبل

ویلا با استخر سرپوشیده دوبل

رامسر 2,500,000 0
 • 250m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 600m2 زمین
اجاراه ویلا استخردار سوپرلوکس

اجاراه ویلا استخردار سوپرلوکس

رامسر 6,000,000 0
 • 350m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 1000m2 زمین
ویلا با استخرجکوزی بیلیارد

ویلا با استخرجکوزی بیلیارد

سلمان شهر 3,300,000 0
 • 400m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 5 اتاق
 • 750m2 زمین
اجاره پنت هاوس با میزبیلیارد

اجاره پنت هاوس با میزبیلیارد

رامسر 2,500,000 0
 • 300m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
 • 500m2 زمین
اجاره آپارتمان نوساز شیک

اجاره آپارتمان نوساز شیک

رامسر 1,500,000 0
 • 120m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
 • 350m2 زمین